14/12/2018
Canada
CẮT GIẢM NHẬP CƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ QUEBEC TỚI 65%...
Là một phần trong kế hoạch giảm số lượng nhập cư vào tỉnh bang, chính phủ Quebec đang cắt giảm số lượng đương đơn...
Xem thêm