27/12/2020
Canada
ONTARIO RA MẮT HỆ THỐNG NHẬN HỒ SƠ EOI MỚI
Năm 2020, tỉnh bang Ontario đã cấp phát đề cử vượt chỉ tiêu so với kế hoạch ban đầu. Tỉnh bang đồng thời sẽ ra mắt hệ thống nhận đơn Bày tỏ quan tâm EOI mới trong năm 2021 để quản lý hồ sơ đăng ký tốt hơn cho người nhập cư.
Xem thêm